Bajang amad online dating

Saklajengipun tiyang nem nyela badhe deduka wonten dedukanipun sri narendra ingkang sampun dados setunggal kaliyan dyan dipati klintu sekedik saknalika mirengaken den demnag ngurawan banjur lungguh ngajengaken mastibanom kang micara Astanipun wonten ing ngrandan kang jajar manguntar-nguntar mangulat-ulat kados agni kumerket wonten ngajeng dados satunggal menggah ngunjung watu sumerep ingkang dados kawedinan manahipun punggawa mastibanom ndelengaken dyan demnag ngurawan Ingkang dados lawan wicara gantosan micara dangu ngangge kawanian ingkang ageng kaprawira amrih titih titikaning ngakrami ananging wontenipun carios pangeran menawi menggatting ngajurit kaku sanget Nyiaraken kagem ulama pandhengkule sami-sami wungu lan uga para priyayi ngrasa kaget kaliyan lawan wicara masketib ngandaraken kasucian raden demang ngurawan banjur ngandikan bengis saking pundi panjengengan saged ngentra-entra menika luput Dedukanipun narendra ingkang dumawuh kagem putih mastibanom ngaturi menapa ingkang dados kaluputan saking prakawis wiladyan dipati matur saking para ngulama ingkang dados paduwean sareng-sareng dipun matur ingkang sampun santosa panggusthi Upamine dipun turuti ingkang dados prakara utama mboten saking narendra dhumateng para ngulami rahaden adipati sareng tumut sedanten menika dados ucapanipun kagem para ulama ingkang dipun tampi saking dedukane narendra Rahaden demang ngurawan gumujeng angentrok wentis angsal mungsuk saking kaum lanji kawanen tohpati/ dayanipun ical katingal sembada/ kadosipun katingal cekap menawi kuning malih dados pethak kados kaleh manuk garuda Lahiya ingsun ingsun dados wakilipun sang aji dedukane kagem sira Nanagari ingkang kahannanipun sampun ruwet kados ingkang dados niyat dereng dipun cariyosaken kagem patih tapa supados dados para ulama Ingkang dados tontonanipun niyat ingkang dados pungkasaning dedukaning narendra ketibanom ngadep dhateng aris sakderengipun nyuwun dating pundhi dedukane ingkang ageng sanget kagem para ulama ananging sedanipun wanita/ ingkang dados bedanipun saking niyat sakderengipun Kados menika kagem ratu nanging klepas saking lahir batosipun srurumeksa sasagetipun ketingal ingkang dados kwajibanipun urip sami kagem narendra ingkang dados niyat kagem tanah jawi mangka wonten pratingkah saru ingkang ketingal Pratingkah ingkang mboten sae dipun tilar upaminipun sampun kebacut pratingkahanipun mboten sae lajeng banjur medhun derajatipun lan mboten saged kapethuk kaliyan kasaean lan badhe dipun angge kaliyan awak piyambak lajeng saged tebih saking sunnah rasul Sami mboten sae (risak) Kelayune saking sifat Adipati jayaningrat mesem lan jawil kaliyan ki arya medhal supados saged nyarioswani Yen akeh wong ora peduli mesthi ora bisa bengok lan periksane raden demang kaya kelalen awak senadyan tiru gegirisi dadi mati kembang kuwi mesemi gunemane nyawang tangan senadyan kula sedulur pada pemimpin Andene ketiban samangsa kepanggih macan senadyaning Ponconiti mula tekan dina senin kemis nyelenggarakake raja sing agung nalika kakang mas liwat saha minggah gantos ratu saha ngabaraken dhateng prajurit Pikiranipun sami kuwantos kaliyan sedaya tiyang ingkang ngelirik derajatipun ngaluwihi kang mas Mangku Bumi wonten saklebeting wiwitan nyambut gawe ing gaweane dhipun parani saha dhipun priksa kang mas demang ngurawan Sekedap sembari liwat bekasipun gegetiri atine tasih trataban kang mas brata mangku bumi lajeng dhatengi ibu ngandika raosing wedi saderenge ical sampun wekas ngandika pegat-pegat Kula dijuluki kakang mas Mangku Bumi/ paduka sami kawula adik demang ajrih wntena ugi adendha marang kadang sepeuh ngandika kakang mas wonten padu sapa wong ngekang wani maring adik demang Adhi mas ngerusak kembang nora awak bumi adhi lurah meriksani marang penggaweyan bumi ora diduweni semangsa sedih tujune adhi lurah naming tindak bari ngesemi/ raosing bungah bakal diganjar /Menika kadang sepuh kakang mas mangku bumi sanak sedulur teka yekti pamer langkung ajrih marang kang mas demang kuwi/ andene liwat-liwat derajate ngeluwihi mung wong kang suci ingkang ngelawan micara Semangkeh boten kedukan yata luwih saking guna sarana bisa Jayaningrat Adipati ngandika lirih-lirih Si Amat menika tiyangipun menawi pikantuk ganjaran kanugrahaning Hyang Widi sampun penguasaning demang ngurawan Ngandikaipun warni-warni sumbaga dhasar wetu ing Ratu senadyan tiyang boten gatuk semangsa kesrambahan wontening ratu kula namung ngelakoni kewajibane ingkang tuladaning ngabdi kautaman Supaya dipun anggep kaliyan Ratu ingkang gadhah kaluhuran wau guneman/ peperangan ingkang tanbuk saget ketibanan kalih sinegrangipun demang ngurawan Ngaturi ratu supados paduka netahaken para ulama bilih boten mejangi marang kaji Mutamangkin/ paduka ngandika para pemimpin sami jaga pratingkahe Kaji Amat Samat mutamangkin ngadep ing ratu ki Cebolek nyauri inggih menika anak caos wejangan namung kula ngelawan sarak Saking bodhone paman / namung mulang guru aku tan bisa kuwalat saget damel serat malih/ atinipun kedah manteb kahanane sedih pikiran sengit ora pisan ngurus sifat sarak angger ewahing zaman krasa gumlegaring miyarsi ing raden demang banjur malih dadi guguk ketiban maneb boyo besik iki tenan dadi guyonan Negara Wong kudu mulang sarak ngeluwihi aja mung nganggur awak labuhe gunung Merapi neng arah Sumbing sundara tumpang ing Lawu Tidhar disangga tangan penggawe iki liwat-liwati saking panggonan iki sewenang-wenang asune djalmi kelawan pengulu Tuban dolkohar asune malih Angger pramila kawula purun matur marang raja konjuk Sri Nara Nata supados ngentar ngawarti ingkang ngaurus ketek yasa inggih nama ratu nebihna marang penggonan iki kejeng Nabi ingkang ical raosing sastra Angger kanggo ucapaning kitab inggih Si Amat amirul Salatin ngrenggah ing ratu tetep pangkuning bumi badal dakiling widi apik ganjaran kelawan ngukum mula wonten ratu nimpang Srenguranguru ingkang lampah Narpati tanpa memanis angrerus marang prawan dadya mesum ing prak anang, amangu pumang la bumi,tumuc pratan ing mawelu, tanpo teko mirbac ramya,ingkang sami rumek satir bumi,ingkang sejatine narpati katine jagat.

Sami lan atine taranya,punika ingkang sakpuweni, sayogya mboten ngagesang, pumeksa ingkang tadan mungtali,pramila ugi, wajib kang rumeksa ing ratu, mobah mosing lijagat pakaryaning karapati obah kang ira ing badan.

Naskah Serat Cebolek berisi tentang pertentangan ajaran Islam “ortodok” dengan Islam “heterodoks” (menyimpang). Bahasa yang digunakan dalam isi naskah Bahasa Jawa Kuna, Bahasa Jawa kuna dan Jawa baru dengan ragam krama dan ngoko. // Dene tanaliyanipun kang adoh lawan negari/ ora kudu pepeliyan mung anggere ing ngrasan mri/wis bapang sira metua/rahadyan demang wotsari // //1// Sekar Mijil// siji lira ngabdyan maraji/ radyan demang anjon ing nelawan nitih turonggane/ punjetha yuwulu janjam kuming/ hitik- hitik alit saking kedhung sidhur// // Durung sowel luhur tinang kaki/ tuntut maanggemyeng/kuda sruwaka temu wangngune/ dereng matuh lambe peing kendali/ meksih radi nesih,nginggadhangan jujur// Kenging kagem watang angladosi/yata winiraos kumepyar wong kanguninga kabeh/ dene raden demang wira- wiri/ nyana ana kardi/ yata tindakipun// // jraptaka patihan tedhak sangking/ turangga sangganom/ manjing paregolan age- age/ kang pinarakan aneng ing pendhapi/ mudhun sing palinggih, dyan dipati metuk// // Ngacarani pinarak pendhapi/ nuli tata mangnon sirep sang gya ingkang lenggah gunge/ jrapta nira dutaning narpati, dasar nyangajrihi dyan demang puniku/ // Wong agung nora reh gegeteri/ gelare karyeroh kadya arya banjar sunguk raden dursasana remanung rabuntit/ ing ngumbar anjrah mring/ kanan keringipun// // Sarira lir tembaga sinangling/ netran dek mencorong yen kumapah ngedap ang asmane nora wiwidadya pramugari, talitina nuri/ wahdadya wong ngagung// // Sakdereng nyadhu mawuh sabdaji/ numeter kang anom netra andika mindeng pamandenge/ dukdumawuh lir kilang wor manis uwoadipati/ tumbalah sang prabu// // Sagung rerasankang kapiyardi kang ing nganon tinon pansedya pinundhut sipape/ ingkang lepat ageng alit sami/ antukan pamengsih/ wila sasang prabu// // Sedenepunamat mutamangkin kelamun amindho/ murang langar marang ing sarake/brurusuhi marang srengat nabi/ weh rurungon bumi/dek sura ing ratu// // Mesthi tampi ukuming narpati, dadya pamyating wong/ radyan demang anoleh lenggahe/ mring panggonane sanggyangulami/ sendukang panglirih/ polatane pagu// // Samya gumeter para ngulami/ ngles bayu lir lolos/ temah arum ing sebda wijile/ osagunge kang para ngulami lyane mutamangkin tam piya kang dhawuh// // Sri narendra srunari menggalih/gung pakaryaning wong/ dene rumeksa pari kramareh/ padha rumeksa kawonan bumi/ katempuh ing batin ngulama sawegung// // Dene kang lir kaji mutamangkin kalwbu aran wong/ angregoni panjenengan rajeng/ nora ngimanken tataning nagri, tur angeik anyuk mundhak banting kedhwu// // Nging wus gumantung pari kramengsih/ apura sang katong/ prangulama srunuwun ature/ kalingga murda kapundhi pundhi/ sih wilasa gusti/ kang mring dasihipun// // Nuli tang radyan dipari/ prangulamator/ sokuring ywang kabul kamulyane/gume gumuruh ing kang ngameni/ kang pangulunti ngadek donga sokur// // Luwarsa kang turida prihatin arsaya gunging wong/ sakendele donga kamulyane/ raden demang ngurawan ing malih/ huwandipati/ dhawuh basang prabu// // Kinen kerya terancang jromasjid yen samya rumojong manjing/ jengandika tuwin prapang gedhe/ nata arsa sembayang jro masjid/ ing dumunggah ngarsi/ wiwit miyosipun// // Dyan dipati sare amiyasi/ wuwuh kang mangkono/ supe aneng pasamuwane/ saking trustha saka reninggalih/ srenggruk sengruk nangis nadyan dres ingkang luh/ // Sigra andonga srukulilahi/ gumereh aminta lir guntur agra lir astarane/ kang pangulu ing ngabanu lyankis donya genti genti/ngulama sedarum// // Pranaya kakang tansah den kirik tan lyan katibanom denya ngadeg pantes wiramane/ sarung ugis kembang tetulangking/ sabuk surat milis binanyumas patut// // Serban bathok lan bare cikuning/ngartiyah tetiron pepet cithak pangadum mancange/ jubah salmur bangun sanulmani/ rada cekake dhik pemangkinging dhuwung// // Klatang pipit manarong kalacih/ trembalo mencorot wangun bantes tayuman nedere pendok baleweh suwasasirih/sangron adhamesi/ werna kencanabdur// // Kladuk megospe ngadeg kecik respati yen tinon telapakan ngajeng lan wingkinge/ rong tebah kang kiwaya nengersi/ tur nora pinuruh/ suprane nepatut// // Prawaneng kang sami ningali mesem amiraos/ dhasar batete tibanom kuwe/ saksolah nyata kaduk diragi sambat ing warni/ pideksa abagus// // Ngadek donga ngabate solah nyalir/ Ritih isalulon mangsahkake nging prapradurita heda temen lan akeh ngulami/ kang akeh ngadeg lir doyong tekun ikruh// // Sawusira donga lenggah sami/ mring kautamang gon ratyan demangan sarwi noleh/ adi mlayapaden rasani/ wus suwe sunlirikeh ngarundelipun// // Ingkang rayi ngumanguwotsari/ tan pun pangomong/ awon nganggur lan wajane mratme/ radyan demang meksa tanyangungkih/ nora becik yayi/ dora kadang sepuh// // Radyan mlayaku samawotsari/ mesem mau alon kangmas inggih- inggih sayekmose ketingbanom kang dipun namosi/ pengadeking ciri/ suk andomya wau// // Sanes lawan sagung prangulami/ pengadeg gamancol pantes dadya punggawane rajong owel dadya ngulama pasisir/ radyan demang angling apan sarwi guguk// // Matur marang radyan adipati/ yayi mas kalewok/ orak reluku walik arane/ nung ngasane mung gawan napati/ mungkali wulami/ laluhuranipun// // Yayi emas sira sun tuturi/ yen ngulama kang wong/ ingkang sidi karung kawruhe/ iku mangka punggawa ywang widi/ tinbangen pribadi/ Allah lawan rahi// // Mung laire baekang ngupati/ gedhe cucur agrang/ ngularna tan kewantar laire/ ing batine luhur yayi nglim sun nander kur mati/ ngulama punila// // Pan minongka pitutuh sayekti/ nenerine katong/ aja kan kanglir ketibabo mlewo wus kasusra/ pratama ingngelmi/ nadyan amung santri/ bae nganggoake thu// // Lawan sira lemsih luhur santri/ derajang tingendar iku yayi nungguh ing ngatine/ pra ngulama sadaya miyarsi/ dyan demang den nyangling/ srupang ngungunipun// // Ana ingkang rerasan bibisik nora ana ingmang/ raden demang wus lepas kaliyo memet mutmutur patitis wanguning priyayi/ garethol lemangkung// // Watakane kaya tan ngedohi/ cethek agrobah/ dadi wong ngagung kawongan duren jabarang ngkhiri nemedeni/ pinecah jro isi/ rasane amumut// // Luwih legi nganggo semu gurih/ lamu dane momot/ ngambar terus amuleg gandane/ baya wus srawungan ngulami/ necep ngelmu suci/ kepareng pamuwus// // Yata dyan demang dhawuh ken malih/ timbalan sang kajong/ reh paguron sajrone rangkahe/ lan adeging dumungah pinaring/ pepinthaning sabin punika kang dhawuh// // Matur sandika radyan dipati/ jumrung karsa katong/ kicabole kyus tampi dhawuhe/ yen ing mangke dadya wong piniji neng dyan demang nenggih/ santika atur// 1// Sekar Pocung// // Sekar pocung wus sampurna dhawuh prabu/radyan tipat/ ngejepi panekar // mantri/ ngladosaken pupunjutan pasungatan// // Praptase lorkong ambangan kalih atus tan nanabinedo/ pangremate amani/ anijeni binajeng pranatan nira// // Sareng maju kerdong kalajeng tinembung/ ririh jejawilan mung calempung kang pinendi/ rebab gambang suling swara pepuletan// // Saron demung nikatiba tumalawung/ Gambang namecalang/ gleken anunjang wira sisuling ngeleng/ sumlenthir ngedhasih mun// // Kang calempung pepancer ranametan duk wilet ngetimang/ tibanongkine renwanti/ gegambyak lan selaning kenong tuminbal// // Angles laput sabak angangkang tumanduk ngamlening talingan tekeman geter tan miwil awen laras dadya lempeng lelembaran// // Gumarumung gender kalumak gumulung/ amegol sandalan cemenak panedya ranwintir/ kendhangan lan larase rarawit lonan// // Gong gemandul tingeng dhadhabi mangguyu/ den demang ngurawan tetadya marang rengari/ yayim rasa kusuma kugending ngapa// // Kang sigang wuma tur gending rum arumyang/ nglira adyag demang/ asalakar apalami/ radyan mlaya kusuma manembah aturna// // Pan puniku mila gendir kinabaku anggiduk mantaran/ Jeng Sultan alur ing suni/ nalikane yasapan jianeng lulang// // Sarengipun kalale kasekar gadhung/ mundur sarayuda/ bemara lagu myang sinir/ menamenjung galekan ranumenggal// // Kadinamung punika sapanganipun ngandika dyan demang/ bangete mening Sun iki/ ora weli mring gending saturdaltung nalya// // Nembah matur dadya nyam layaku bumawi nyumnya pramila pasuka/ toten pisan pamen gendhir/ kang minarsana mung nendhir ngudungilah// // Asru guguk radya demang gujengipun Dipati janingrat/ sumambung tetan/ aris angger mlaya kusuma sinten punika// // Ingkang natuhna embang prayogi kelaku/ Seres dan rebannya/sebenarnya mendengar itu/Bahwa dia/raden Malaya kusuma/ // Seres lan rebanya/Gendere tuli bengingsih/Ris pumatura adyan/Mlaya kusuma// // Geh muni kumengnambang niyana/Sepuh kang namapun gondu/Mangrekak nunama rawit/Jebug karumpung/Kendhe ing kadipawyan// // Mesem tatudyan/Jayaningrat yen sardu/Selane nayahkan/Angketewak kasalastri/Datheng mondok ngampil/Seng kambangpun konda// // Dimen muruk kanga ngabdi panambang ulun/Punasuwonda/Kados bade sae ugi/Pun parikel angeng meksi ngambet desa/Sampun nglanduk sepuh pun nanda punika/Eman lamun ical// // Wontena ingkang nulihti/Medun nadyan Malaya kusuma/Matur prayana anging midun/Dyan demang paman punika/Erah kitemen barang/Panggawean den openi/Nokgih sampun muklis/Kenira sembahyang// // Milung milu yayim Malaya kusuma/Demene persetan/Gamel lan tur bias gendhing/Sareng suka gumejeng/Wong nganung tina// // Dyan umatur kangmas paduka rumuhun/Darbenawing rangggah/Angsal duk saking remawis/Lamun pareng kula suwun/Dhamel rebab// // Alon matur dyan/Demang yayi ngemut/Mung kari seprapat/Ingkang akeh/Wus den diambil/Kang mastangkubumi geh kinarya rebab// // Kaya cukup lamun bias ingkang bubut/Nenari mamonthang/Sesuk paranan yayi/Matur nembah nuwun/Dyan Malaya kusuma// // Nyata sampun lekas mbojo karma kembul/Adipati jayaningrat/Ngejepi abdine alit/Ngejekaken acar timun kikinlu// // Saking kuwulan wonten tirahipun/Lorodan singpun saben jam sedoso enjing/Praptanira ing panduk jayaning pratan// // Kadang pukul sawelas saka praptaningsun/Sak parengina/Lorodan dahar sangaji/Kang sapetan aym lurik kemilan// // Sendeng gepuk tenjengan areng/Alemuk salawan acarti saosan singrawa/Wus den ajengaken sami/Sareng lawan acr timun pakalongan// // Dyakan dhulu dyar emang/Ngandika mius/Ngriki sasmitanya paman dipati surempel/Mesti ngenaki sawitan lorodan// // Mesem muwus dyundipati ngatan pupuh/Marang punakawan/Ngaturaken sapetan pitik/Awas mulat nadyan Malaya kusuma// // Sikrama tumun nama kang masa puniku/Mawi semesem mdya/Kalawan padipati/Kula kangmas dhawungpil dawuh paduka// // Semunipun gawat ingkang dipun pendhet/Mawi kekejempan/Nunukdyan demang nglingaris/Kaya kucing yayi Malaya kusuma// // Wrohanira kang samitan pitik/Den gemuk sangsam/Lorodan saking jropuri/Gupoh gupoh dyan anyanging layong kusuma// // Nyedak matur mring kang rakannya dang lungguh/Nora serantagan/Wanti ingkang anglameni/Tanampeni lorodan sapit lan ayam// // Merek mandur Darwi mesem duwus sipuk/Iki iwak eco/Tapak asta malem aji/Duk rame kana kang samya kujaro// // Caranipun pasisiran denya/Kembug ing jrone kang dhahar/Ulama praptama salin salin/Warna warni sarwi kanget sadayanya// // Wantu wantu kang wahartan duktumanduk/Wus sirakapragan/Warik langreng para mantra/Awatara ngakape daklan punakawan// // Trigumuruh plataran kang dahar kembul/Sagelangkung dunya/dyandipati atur mati/Marang para ngulama lan pradipatya// Asmarandana // Yayah asmarani resin beksi reng/Pammudyan nomangendah sinibonyanta/Sucipta amiwaha ngresamodyaning lelapunya/Wiranti sengdalegawa// // Susunggune dyan dipati tinamu tan beda/Prawadana jaba lan jero/Tuwin ngulama sakirna/Mewaras sipur madya wusana terus tharumarum/Praptane maruta nanda// // Bandya nyenyamikan mijil/Sinambi lan omong omong/Ngandika mahadyan demang/Masketeb banom ingkang/Wineling dening sang prabu/ // Srinarendra mundhut mijil/Kojaho pasak ananya/Kang patut lawan lungguhe/Masketeb banom aturnya/Mundhut kojah/Jawitane pingar biyu/Sasaged saged sandika// // Dyan demang ngandika aris/Iyo paman kojah/Jawa apa kana ananya/Prakara kang kuna kuna/Ngemak sajang mantaram/Wong kang pada rebut ngelmu/Masketeb banom aturna/ // Pamirsa kawula alit/Wonten ugi mung nyapisan/Warni warni kukumane/Ing nnguni she siti jenar/Kukumiraminedhang/Dumugi demak punika/Lan malih// C. Bendu : deduka, nafsu Bubuhane : gaweane Bangun : tulak Bingar : katon padang polatane Barang : gawanan C Catur :canten,gunem,kandhang.

Islam ortodoks diwakili oleh ketib Anom, ahli agama dari Kudus, sementara Islam heterodoks diwakili Kiai Mutamakin dari desa Cebolek, Tuban. Huruf Jawa dengan ragam tulisan mucuk eri dengan posisi miring ke kanan 17. Merunut dan Mengartikan (Etimologi) Kata A Antaka : mati Alap : njupuk Arum : wangi Aris : tanpa sulaya, laras, sareh,alon,manis. Agel : andhel-andhel Anom : enom Anuwun : nyuwun, njaluk Anyelani : nyela Amrih : ngudi, Apén : si Wahya : wetu, wedar, kelair Angrak : nempuh Amurgani : sebab Awit : jalaran, wiwit Angok : anguk, aluwung Angrungu : mirengaken Astanira : tangan B Bapang : jabatan Bera : ora ditanduri lan ora digarap. Cumawuh : wis tepung meneh Clatu : guneman D Dyan : murni, nyata, pancen Datan : ora Dêmang : sesebutane sewenehing abdi dalem Dyan : murni, nyata, pencen Dadya : dadi Darma : kewajiban Dyar : Nuli, Banjur.

Budaya fisik adalah budaya yang berupa hasil budaya yangtampak, misalnya sperti candi- candi,naskah, gamelan,dan lainnya. Wonten pawartos ingkang damel pesisir wetan ontran, cacad-cancad. Madurêtno lampah kalih wêlas déné kombang lampah sawêlas, naming bawonta lampah pat bêlas.Untuk menggali, mengungkapkan dan memaknai pertentangan ajaran Islam “ortodoks” dengan Islam “heterodoks” (menyimpang), hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat ahli tulis dan menganalisis moral dalam Sserat Cebolek. Latar Belakang Masalah Karya sastra adalah manifestasi kehidupan bangsa dan akan menjadi peninggalan kebudayaan yang sangat tinggi nilainya. Tinta hitam, kurang jelas, pada bagian belakang 15. Dadya : dadi Dalan : ora Dek : tanpa sing aren Dawuh : tiba Dawuh : kongkonane Dedukane : nesune Dataris : ora Duka : nesu Deduka : nesu Den : Tuan Dah : sabawa nggetak Dangu : sue Darbe : apa-apa sing diduweni Durung : isih kurang karo mangsane, kang dituju Dhapuripun : rupanipun, wujupitun.Alih tulis berupa trasliterasi ortografi, setelah itu diparafrasekan serta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pembacaan itu lakukan dengan metode heuristik dan dilanjutkan dengan metode hermeneutik. Hasil dari pembahasan bentuk dan isi dalam Serat Cebolek halaman 1- 27 meliputi: (1) deskripsi naskah Serat Cebolek halaman 1-27, (2) bentuk fisiknya yaitu tulisan tangan, (3) alih tulis, etimologi, parafrase, dan terjemahan naskah Serat Cebolek halaman 1-27 (4) isi teks Serat Cebolek halaman 1-27 tentang pertentangan ajaran Islam “ortodoks” dengan Islam “heterodoks” (menyimpang). Menurut Teeuw karya sastra juga sebagai pancaran pribadi manusia secara jasmani dan rohani, merupakan ekspresi yang meliputi tingkat-tingkat pengalaman,biologi,sosial,intelektual dan religius (1984:7). Deder : garan panah E Éndra : ratu Enggal : sabendina. Lirik : obahing mata mandeng nisih Lirang : peranganing barang sing tetangkep Lulut : tresna Laya : mati, rusak, sirna Lamun : yen, samangsa Lêrês : bener, pener Laya : mati Lampah : laku Layu : mati Landak : angkuh,pambekan. Transliterasi Diplomatik // Manutokenhingtepapalupi / meksawinatumamengpustaka/hingkangjinijer kancane/ kartasura rumuhun/ wonten kojahkangdadyawarti/ ngulamatanah Jawa/ duk ing Jawanipun/ Jeng Sunan Pakubuwana/ Purwadady rerasan ambabayani/ Sang gya para ngulama// // Saliringansarasaningngelmi/ sangkingtaklukmringkodratngaradat/ kang dadya witpartutane/ srukasurakkasuwur/ tanpawekastekadbinangkit/ temahcacad canacad/ hajuwethacucut/ pasisirwetanoteran/ tanah Tuban Kaji Amad Mutamangkin/ nadyalawaningkathah// // Sorasarusarengating Nabi/dhusun Cebolekbawah ing tuban//kang dadya lok lelakune/bineregginamurung/dining parangalim pasisir/ajahingrusak sanak/durakahingratu/Srinarpatiwenangniksa/jerminongka badalmiyakaning bumi/bebayanihubaya// // Nangingsira Kaji Mutamangkin/datankeguhbakuhgagahpanggah/tansuminggah pakewuhe/waningurebikukum/kehkangngungkihkukuh tankongkih/akeh ngulama prapta/manrapipitutur/malahhanginusnang nala/kilesiyangenghingnihingkang sawiji/ingngaranan Dul Kahar// //Ingkangcaturkikikcilikcilik/pangarapekikikkangsatunggal/punlamarodina mane/kalangkungkumalangkung/Kaji Amad Kimutamangkin/wusriyenpra ngulama/mesthikaturipun/mring kang Jeng Sri Naranata/panwuskatontankenaden pituturi/mejananinagara// //Sanungwategngulamapasisir/dhinginakeniberiberlayang/mrin parangulama kabeh/Pajang Mentaram Kedhu/ing Bagelenmoncanegari/sarta kang panunggilan/ingpanganggepipun/tekadekang ingandheman/Ki Cebolekngaku mukamat kakiki/wanipraptengprakara// // Duk emanaoterkeh nagari/kontranwategngulamasadya/kakeriganhing praptani/bangwetankyaibungsu/kuwusanahingsurawesthi/lawanmasida sarma/myangtibanomkudus /pangiritparangulama/inpasisir prapta Kartasurasami /derengkongsibisara// // Pankesarugerahnyasangaji /Prabumangkuratingngrikuseda /ingkangsumilh putrane /Dyanmas Prabayeksawus /julukkanjengpangramipati /mangkyajumeneng nata /kasusrasinebut /Jeng Sunansedanglawiyan /dukjumenenganyaduneken prakawis /katuring Sri Narendra// // Keriksagungngulamapasisir /datan anahingkangkaliwatan /Pajang Mentaram Pagelan /moncanagara Kedhu /sipatbisalapalsakedhik /tankenasuminggaha/ dhawuhkinenngumpul /neng dalem Kadanurejan /nulyakonjukmarang Kanjeng Sri Bupati /mupakatprapangarsa// // Ing pasisirlanmoncanagari /tuwinwadanahing Kartasura /sampundadya panggusthine /sedhengetibengkukum /pra ngulamasanggyawusprapti /kayugung neng geladag /dukhatumpuktumpuk /ngrengajembanganjunjunan /mehbinasmi Kaji Amat Mutamangkin /ingnalikasemana// // Wadanajrokang mramugareni /ingkangnamadyan Demang Ngurawan /kaprenah ipe sang rajeng /kang bok ayu pinundhut /Radenajeng Supiyah dadi /Kanjeng Ratu Kencana /dyan Demang puniku /milakandelkinasiyan /mring sang nata emanangandikanmanjing /purapraptengngarsendra// //Angandika Kajeng ri Bupati /heh Nurawanikukayaparan /cihuwapatihhature /apa wus abiyantu /abipraya wateg ngulami /radyan Demang Nurawan/wot sekar umatur /inggihwuspraptasedaya /malahsampunpinanggihakenlanaris /rarase kangrerasan // // Estu ngelmi kang dipunraosi /Abdidalemngulamasedaya /kangkinerig pamanggihe /satuskawandhasa mung /langkungirainggih kakalih /punika pepiliyan /densaneskensampun /ingkanghaserkalihduman /kangsadumanpunika ingkangpinilih /kawandasasekawan// // Kawandasapanpinilihmalih /angsalkalihlikurpiniliyan /kangpinilihpethinganne /mungsawelaspukulun /gangsalingkangsakingpasisir /ngulamatanahtengah /caturantukipun /moncanagarisatunggal /ing Pagelenpunikahingkangsatunggil /majasemlan Pajang// // Penggingkemasanhingkedhung Srenggi /denengulamamonca Negara /panamungpranaragine /pagelen Ngadilangu/ingpasisirlanmoncainggih/kekalih Surabaya /garesik sajuru /Demak Kudusingkangtiga /kangpinilihbinektapanepen gusti /sakawan Bupatinya// // Gangsalpun Wadanujadipati/ing pasisirkekalihwadan/Dipati Jayaningrate/citra soma pukulun/abdidalem Bupatinagri/inggihpundiraguna/ lan priyonggaulun/ Sawusnyangngabarakensebda/wawaketé ngélmutékadkangpiningit / Kanging nganggêpjati.Wonten ing antawisipun wektu banyu mboten ngalir ngalir mangilen seda dhateng para ulama tabuh pukul sanga Rawuhipun raden demang perintahipun saking kuasa kados para ulama kaliyan dyan dipati saklajengipun lenggah saksampunipun lenggah sareng kaliyan sang bya wonten pasinggahanipun rahadyan demang ngurawan lajeng dhodhok kelawam raden dipati ngandap singup pandawa Dawuhaken timbalaning pati rahaden demang ngurawan ananinging kaliyan para prajuritnya sedayanipun mirengaken prajurit mirengaken dangu manahipun kumepyur telasipun kang dados dawuh deduka ingkang ngapyuk toya saklajengipun deduka nribupati dipati manupaja Ngadep supados atur lenggah nglengger getun lan kuciwa pasuryanipun pucet sedanten lungguh tumungkul lan para ulama miris kaliyan dedukanipun cahya wonten ing wayah ndalu kados sampun badhe sekarat Ing salajengipun wanita badhe seda solahipun kados menjangan ketawan dados rame sanget cahyanipun murup wonten ing werdi kados mboten wonten campuranipun menapa-menapa lir wantah lan sudrisa para prajurit noleh nganan kaliyan tumungkul Mastibanom lajeng bangun penggalih kang gagah lan wnatun netepaken surbanipun jubah kang dilingkis mingset kaleh jengkang ketibanom kudus kapingin ingkang kathah solah kang gaswiji mboten karya ingkang kathah 1.

Search for bajang amad online dating:

bajang amad online dating-12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “bajang amad online dating”